CFM Inc Japanese@
HOME
COMPANY
PRODUCT
CONTACT
MAP
Ž–‹ฦ“เ—e

Financial Advisory Service
@

CFM creates fund raising plans for the companies by consulting with them. With these plans, CFM arranges fund raising procedure with various banking facilities.

CFM has signed consulting agreements with foreign investment banking firms to introduce various investment opportunities that meet their investment standard.

CFM prepares business plans and executive summaries for clients who raise funds by themselves.

ƒExamples„
@ œFinancial advise and funding arrangement for aged care related company.
@ œFinancial advise for a maker of apparel related products.
@ œBusiness plan preparation for plant maker.

CFM is providing advisory services to various types of business enterprises.

 
Brokerage Service
@ CFM is providing brokerage services for real estate properties, financial investments, M&A etc. For the real estate portion, CFM deals, mostly, domestic properties for the partner companies of oversea investment fund and/or oversea REIT entities.
CFM selects the best entity to maximize the deals between players.

Copyright (C) 2010 CFM Inc. All Rights Reserved

@ @